Chế độ nghỉ hưu trước tổi

Categories: Dịch vụ
No Comments

Câu hỏi:

Cho hỏi tôi là giáo viên tiểu học tôi sinh năm 1966 công tác và đóng BHXH
32 năm vậy tôi muốn nghỉ hưu có đc kg nếu nghỉ thì cái được của tôi là gì?
Còn mất quyền lợi là gì xin cám ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật của chúng tôi

Trả lời

Về điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2
của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có
đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc
một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ
15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ
cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo
hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than
trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”
Bác là giáo viên, sinh năm 1966 nên hiện nay bác 53 tuổi nên tuy bác đã đủ
điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi
để được nghỉ hưu trước tuổi.
Nếu bác muốn nghỉ công tác thì có thể xin nghỉ công tác và được bảo lưu thời
gian đóng bảo hiểm theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm
2014:
“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo
quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian
đóng bảo hiểm xã hội.”
Khi đủ tuổi nghỉ hưu bác mới được hưởng lương hưu thì mức lương hưu hàng
tháng mà bạn nhận được sẽ được tính theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014 bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 như sau:
“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao
động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của
Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm,
năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản
này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”
Ngoài ra nếu bác thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 1
Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP; khoàn 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định
113/2018/NĐ-CP và là lao động nữ thì bác có thể sẽ được nghỉ hưu trước tuổi
so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội:
“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55
tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời
gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c
khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu
trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.”

Xem thêm chi tiết về BHXh tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Your Thoughts